How can I become a Christian?

(If you prefer the Welsh Language version, please scroll down and it immediately follows the English version)

Question: "How can I become a Christian?"

Answer: The first step to become a Christian is to understand what the term “Christian” means. The origin of the term “Christian” was in the city of Antioch in the first century A.D. (see Acts 11:26). It is possible that, at first, the term “Christian” was intended to be an insult. The word essentially means “little Christ.” However, over the centuries, believers in Christ have adopted the term “Christian” and use it to identify themselves as followers of Jesus Christ. A simple definition of a Christian is a person who follows Jesus Christ.

Why should I become a Christian?

Jesus Christ declared that He “did not come to be served, but to serve, and to give His life as a ransom for many” (Mark 10:45). The question then arises – why did we need to be ransomed? The idea of a ransom is a payment that must be made in exchange for the release of a person. The idea of a ransom is most frequently used in instances of kidnapping, when someone is kidnapped and held prisoner until a ransom is paid for the person’s release.

Jesus paid our ransom to free us from bondage! Bondage from what? Bondage to sin and its consequences, physical death followed by eternal separation from God. Why did Jesus need to pay this ransom? Because we are all infected with sin (Romans 3:23), and are therefore worthy of judgment from God (Romans 6:23). How did Jesus pay our ransom? By dying on the cross to pay the penalty for our sins (1 Corinthians 15:3; 2 Corinthians 5:21). How could Jesus’ death sufficiently pay for all of our sins? Jesus was God in human form, God come to earth to become one of us so He could identify with us and die for our sins (John 1:1,14). As God, Jesus’ death was infinite in value, sufficient to pay for the sins of the entire world (1 John 2:2). Jesus’ resurrection after His death demonstrated that His death was the sufficient sacrifice, that He had truly conquered sin and death.

How can I become a Christian?

This is the best part. Because of His love for us, God has made it exceedingly simple to become a Christian. All you have to do is receive Jesus as your Saviour, fully accepting His death as the sufficient sacrifice for your sins (John 3:16), fully trusting Him alone as your Saviour (John 14:6; Acts 4:12). Becoming a Christian is not all about rituals, going to church, or doing certain things while refraining from other things. Becoming a Christian is all about having a personal relationship with Jesus Christ. A personal relationship with Jesus Christ, through faith, is what makes a person a Christian.

Are you ready to become a Christian?

If you are ready to become a Christian by receiving Jesus Christ as your Saviour, all you have to do is believe. Do you understand and believe that you have sinned and are worthy of judgment from God? Do you understand and believe that Jesus took your punishment upon Himself, dying in your place? Do you understand and believe that His death was the sufficient sacrifice to pay for your sins? If your answers to these three questions are yes, then simply place your trust in Jesus as your Saviour. Receive Him, by faith, fully trusting in Him alone. That is all it takes to become a Christian!

 

Sut allaf ddod yn Gristion?

Cwestiwn: “Sut allaf ddod yn Gristion?”

Ateb: Y cam cyntaf i ddod yn Gristion yw deall beth a olygir wrth y term “Cristion”. Mae tarddiad y term “Cristion” yn dod o’r ddinas Antioch yn ystod y ganrif gyntaf O.C. (gweler Actau 11:26). Mae’n bosib mai bwriad y term “Cristion” yn wreiddiol oedd ar gyfer sarhad. Golyga’r gair yn ei hanfod “Crist bach”. Er hynny, dros y canrifoedd, mae credinwyr wedi mabwysiadu’r term “Cristion” ac yn ei ddefnyddio i adnabod/dynodi eu hunain fel dilynwyr Iesu Grist. Diffiniad syml o Gristion yw person sydd yn dilyn Iesu Grist.

Pam y dylwn i ddod yn Gristion?

Datganodd Iesu Grist “Wnes i ddim disgwyl i bobl eraill fy ngwasanaethu i, er mai fi ydy Mab y Dyn; des i fel gwas i aberthu fy mywyd er mwyn talu'r pris i ryddhau llawer o bobl” (Mark 10:45). Coda’r cwestiwn felly - pam yr oedd angen i ni gael ein pridwerthu? Y weithred o ryddhau rhywun trwy daliad yw’r syniad tu ôl i bridwerth. Mae’r syniad yn cael ei ddefnyddio’n aml mewn achosion o herwgipiad, pan mae rhywun yn cael ei herwgipio a’i gadw fel carcharor nes bod pridwerth yn cael ei dalu ar gyfer rhyddhad yr unigolyn.
Talodd Iesu ein pridwerth i’n rhyddhau o gaethiwed! Ein caethiwed i beth? Caethiwed i bechod a’i oblygiadau, marwolaeth gorfforol a dilynwyd gan wahaniad o Dduw. Pam yr oedd angen i Iesu dalu’r pridwerth? Oherwydd rydym i gyd wedi ein heintio â phechod (Rhufeiniaid 3:23), ac felly yn deilwng o ddyfarniad Duw (Rhufeiniaid 6:23). Sut y gwnaeth Iesu dalu ein pridwerth? Trwy farw ar y groes i dalu’r gosb am ein pechod (1 Corinthiaid 15:3; 2 Corinthiaid 5:21). Sut gall marwolaeth Iesu fod yn ddigonol i dalu am ein holl bechodau? Iesu oedd Duw mewn ffurf dynnol, fe ddaeth Duw i’r ddaear i fod yn un ohonom ni fel y gallai uniaethu gyda ni a marw am ein pechodau (Ioan 1:1,14). Fel Duw, roedd gwerth marwolaeth Iesu yn anfeidrol, yn ddigon i dalu am bechodau’r byd cyfan (1 Ioan 2:2). Dengys atgyfodiad Iesu ar ôl Ei farwolaeth bod Ei farwolaeth ef yn ddigon o aberth, fel yn wir Ei fod wedi trechu pechod a marwolaeth.

Sut allaf ddod yn Gristion?

Dyma’r rhan gorau. O achos Ei gariad tuag atom, mae Duw wedi ei wneud yn dra syml i ni i ddod yn Gristion. Yr unig beth sydd angen ei wneud yw derbyn Iesu fel eich Gwaredwr, derbyn yn llwyr Ei farwolaeth fel aberth digonol am eich pechodau (Ioan 3:16), ac ymddiried yn llwyr ynddo Ef yn unig fel eich Gwaredwr (Ioan 14:5, Actau 4:12). Nid yw dod yn Gristion yn ymwneud â defodau, mynd i’r eglwys, neu wneud pethau penodol wrth ymatal rhag pethau eraill. Mae dod yn Gristion yn ymwneud â chael perthynas bersonol gydag Iesu Grist. Perthynas personol gyda Crist, trwy ffydd, sydd yn gwneud person yn Gristion.

Wyt ti’n barod i ddod yn Gristion?

Os wyt ti’n barod i ddod yn Gristion trwy dderbyn Iesu Grist fel dy Waredwr, yr unig beth sydd angen i ti ei wneud yw credu. Wyt ti'n deall ac yn credu dy fod wedi pechu ac yn deilwng o ddyfarniad Duw? Wyt ti’n deall ac yn credu yr oedd Iesu wedi gosod dy gosb ar Ei hun, gan farw yn dy le? Wyt ti’n deall ac yn credu yr oedd Ei farwolaeth yn aberth digonol i dalu am dy bechodau? Os mai ydw yw dy ateb ar gyfer y tri chwestiwn hyn, gosoda dy ffydd yn Iesu fel dy Waredwr. Derbynia Ef, trwy ffydd, gan ymddiried yn llwyr ynddo Ef yn unig. Dyna’r cyfan sydd ei angen i fod yn Gristion

Wrth ddod yn Gristion trwy ffydd, nid dyma yw ddiwedd y stori. Dyma ddolen gyswllt a all dy helpu i dyfu yn dy ffydd Gristnogol. www.gotquestions.org/questions_christian.html